Over ons

De Belgian Living History Association is eigenlijk ontstaan uit een vriendenkring. Reeds enkele jaren schuimden we allerlei voertuig en re-enactmentevenementen af en na verloop van tijd kwamen we tot de conclusie dat indien we onze hobby verder wilden uitbouwen, het oprichten van een eigen vzw eigenlijk onontbeerlijk was. In de zomer van 2005 hebben we ons dan met een vijftal personen samengezet en zijn we beginnen brainstormen over het hoe en wat van onze vereniging.

We hebben de ervaring die we opgebouwd hadden tijdens de voorbije jaren gebundeld en hiervan vertrekkende is dan uiteindelijk een structuur gesmeed en zijn er statuten geschreven. We hebben één vzw met één algemene vergadering en één raad van bestuur. Om de verschillende displays (Brits, Amerikaans, Belgisch, Duits, etc.) beter uit te kunnen werken hebben we binnen de vereniging verschillende werkgroepen die een eigen specifiek thema behelzen.

Een werkgroep wordt geleid door een werkgroepverantwoordelijke. Deze werkgroepverantwoordelijke stuurt de werkgroep aan in allerlei aspekten, onder toezicht van de raad van bestuur van de vereniging. De BLHA is uiteindelijk officieel opgericht op 12 februari 2006 en de statuten zijn neergelegd op 13 februari 2006. Onze vereniging streeft naar kwaliteit in uniformen, voertuigen, materieel en uitbeelding, maar we zijn er ons terdegen van bewust dat het werk nooit “af” is en ook nooit als dusdanig mag beschouwd worden.”,

Stijn Steegen

Stijn Steegen

Voorzitter

Nicky Martens

Nicky Martens

Secretaris

Bart Martens

Bart Martens

Bestuurslid

Johnny Bleus

Johnny Bleus

Penningmeester

Clubreglement

De BLHA streeft een zo groot mogelijke authenticiteit van de aangeboden displays na. Daarom zijn er binnen de verenigingen een aantal werkgroepen met een specifiek thema.

Ieder lid van de vereniging kan aan de raad van bestuur een voorstel doen mbt de creatie van een werkgroep. Het lid stelt hiervoor een grondige beschrijving op van de nieuwe werkgroep en ook van de beoogde doelstellingen. Na goedkeuring door het bestuur kan de eenheid van start gaan. Omgekeerd kan het bestuur ook werkgroepen opheffen.

Per goedgekeurde werkgroep zal voor de groep een specifiek reglement worden opgemaakt. Hierin kunnen bijzondere voorwaarden gesteld worden en zullen de kledijvoorschriften besproken worden. Binnen iedere werkgroep is een groepsverantwoordelijke en een adjunct groepsverantwoordelijke. Deze personen worden aangeduid door de raad van bestuur. Zij waken erover dat de leden van de werkgroep de reglementen van de vereniging en de werkgroep naleven en dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden. Er wordt van hun evenwel niet verwacht dat zij als enigen alle nodige initiatieven nemen.

Van ieder groepslid wordt voldoende engagement verwacht. De groepsleden plegen wel overleg met de groepsverantwoordelijken over alle initiatieven die ze in dat kader wensen te nemen. Een werkgroep is een team dat gezamenlijk een bepaalde doelstelling tracht te realiseren.”,